مبانی رنگ

41 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 57 دقیقه

نمادهای جهانی و فرهنگی و شخصی رنگ

00:02:56

قیمت ویدیو: 500 تومان

نمادهای جهانی و فرهنگی و شخصی رنگ

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: