مبانی رنگ

41 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 57 دقیقه

نمونه راه حل تجزیه رنگ

00:06:49

قیمت ویدیو: 500 تومان

نمونه راه حل تجزیه رنگ

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: