مبانی رنگ

41 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 57 دقیقه

نور ثانویه و بازتاب یافته

00:03:10

قیمت ویدیو: 500 تومان

نور ثانویه و بازتاب یافته

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: