هنر در سیر تمدن

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 33 دقیقه

تاثیر دیدگاه های راسکین بر سایر نقاشان

00:03:36

قیمت ویدیو: 500 تومان

تاثیر دیدگاه های راسکین بر سایر نقاشان

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: