هنر در سیر تمدن

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 33 دقیقه

دیدگاه راسکین در خصوص تمدن ویکتوریایی

00:03:25

قیمت ویدیو: 500 تومان

دیدگاه راسکین در خصوص تمدن ویکتوریایی

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: