کشیدن نقاشی وکتور - تصویر ایزومتریک

36 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 5 دقیقه

استفاده از اکشن در ساخت اشیا ایزومتریک

00:10:23

قیمت ویدیو: 500 تومان

استفاده از اکشن در ساخت اشیا ایزومتریک

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: