کشیدن نقاشی وکتور - تصویر ایزومتریک

36 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 5 دقیقه

استفاده کاربردی از ماسک ها در طراحی ایزومتریک

00:03:20

قیمت ویدیو: 500 تومان

استفاده کاربردی از ماسک ها در طراحی ایزومتریک

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: