کشیدن نقاشی وکتور - تصویر ایزومتریک

36 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 5 دقیقه

ساخت و رنگ آمیزی استوانه به صورت دو بعدی

00:08:46

قیمت ویدیو: 500 تومان

ساخت و رنگ آمیزی استوانه به صورت دو بعدی

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: