کشیدن نقاشی وکتور - تصویر ایزومتریک

36 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 5 دقیقه

شیوه ساخت تصاویر ایزومتریک غیر هندسی و نا منظم

00:06:03

قیمت ویدیو: 500 تومان

شیوه ساخت تصاویر ایزومتریک غیر هندسی و نا منظم

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: